Управление на кредитния риск

Назад

Решение за планиране на капитала и провеждане на стрес-тестове

Управлявайте кредитния риск и бъдете готови за изискванията на Базел III заедно с аналитично приложение от Qlik

 • Продължаващата изменчивост на глобалния финансов пазар доведе до необходимостта от засилване на контрола и сигурността в сектора на финансовите услуги. Регулаторите инициираха строги реформи като Базел II/III за банките. Никога не е имало по-голяма нужда от унифицирана аналитична платформа за управление на риска, която да гарантира съгласуваност и прозрачност, съответстващи на регулаторните изисквания. Рисковите данни обикновено се създават и съхраняват на коренно различни информационни системи, произведени в различни географски райони и организирани по различни рискови класове като кредитен/оперативен/пазарен риск.  Това често води до затруднения при анализирането на риска и невъзможност за навременни и адекватни решения.

  Аналитичното приложение на Qlik поддържа регулаторното управление на кредитния риск чрез предефинирани методологии и преконфигурирани възможности за отчети. Приложението е напълно съобразено с изискванията на Базел за кредитния риск по отношение на изчисляването на рисково-претеглените активи, облекчения за кредитния риск, пресмятане на различни параметри, стрес-тестове, отчети, одити, прозрачност и документация.

  Планиране на капитала

  • Комбинира данни за рисково-претеглените активи и различните категории капитал от различни системи в едно приложение. Залагат се процентните дялове за заделен капитал, според риска на активите и автоматично се изчислява каква трябва да е стойността на капитала, който банката трябва да притежава- като обща стойност, както и стойността на отделните видове капитал.  Информацията в QlikView се обновява автоматично, съответно при промяна в обема и стойностите на рисково-претеглените активи, автоматично се преизчислява и стойността на капитала, който е необходимо да притежава банката.
  • Изчислява стойността на изискуемите капиталови буфери. В приложението се задава изискуемият коефициент (например 2.5% от общата стойност на рисковата експозиция) и автоматично се изчислява каква трябва да е стойността на капиталовия буфер. Данните се презареждат автоматично и винаги разполагаме с преизчислена актуална стойност на необходимите буфери.
  • Изчислява коефициент на ливъридж. В приложението са заредени данни за стойността на собствения капитал на банката и стойността на активите, и автоматично се изчислява съотношението между двата показателя. Могат да бъдат направени графики, в които да са заложени актуалните стойности на съотношението, съпоставени с изискваните стойности, така че да следи дали банката покрива изискванията, да се следят тенденции във времето как разглежданите стойности са се променяли
  • Изчислява коефициент на ликвидност. Създава се модел на данните, чрез който се събират всички Нетни изходящи потоци, задава се какво е необходимото съотношение на ликвидно покритие и автоматично се изчислява каква е стойността на необходимите ликвидни активи. Решението е изключително динамично и гъвкаво и позволява лесно и бързо предефиниране на формулите и коефициентите според промяна в регулациите или в текущата ситуация в Банката.


  Стрес-тестове

  Основа и логическа архитектура

  • Създава един или повече сценарии
  • Икономически състояния, базирани на макроикономически показатели като БВП, безработица и т.н.
  • Създават се икономически стрес ситуации (например безработица от 10%, спад на индекс на недвижимите имоти с 20% и т.н.)
  • Прилагане на тези сценарии върху банковите финансови отчети чрез използване на различни модели
  • Прогнозира загубите в кредитното портфолио на банката както и печалбите
  • Комбинира резултатите от различните модели във финансовите отчети на банката и прогнозира стойности за капитала
  • Експорт на резултатите от различните модели в справки, готови за регулаторите

  Ползите от аналитика при провеждане на стрес тестовете

  • Обединяването на резултатите от многобройни стрес-тест сценарии може да даде възможност на мениджърите да идентифицират по-ефективно силните и слабите страни в тяхното портфолиото и да разпознават потенциални ситуации, които биха нанесли сътресения върху икономиката
  • Разбирането на моделите може да даде възможност на ръководството на банката по-добре да обясни резултатите от проведените стрес тестове (включително резултати за индивидуално портфолио) пред банковите регулатори
  • Провеждането на стрес-тестове по многобройни сценарии би могло да даде детайлна информация за чувствителността на финансовите резултати спрямо специфични икономически фактори
  • Обратните стрес-тестове включват определяне на специфични сценарии, които биха довели до спад в коефициентите на капитала под регулаторните прагове
  • Анализа на детайлни данни дава отговор на въпроса дали прогнозите включват нереалистични допускания или неинтуитивно поведение
  • Анализи: Детайлните модели и ad-hoc анализи предоставят възможност да се проучи портфолиото и модела на работа.
  • Детайлна информация за нивата на кредитите преди и след стрес по местоположение, тип продукт и характеристики на кредита.
  • Значително подобрение на скоростта и производителността на стрес-тест процесите
  • Увеличен контрол на стрес-тест процесите

   

  Свържете се с нас и овладейте риска!