Новини

Новини

Назад

СТОУН КОМПЮТЪРС ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

СТОУН КОМПЮТЪРС ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Компанията развива дейността си по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 28.01.2019в конферентната зала на Стоун Компютърс АД се  проведе втора информационна среща с всички заинтересовани лица,  на която се отчете изпълнението на  проект “Повишаване на конкурентоспособността на „Стоун Компютърс“ АД чрез подобряване на производствения капацитет“, който се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По време на събитието г-н Живко Колев- ръководител на проекта, представи целта на проекта, изпълнените дейности i резултатите  от получената финансова подкрепа

Господин Колев, посочи, че основна цел на проекта е устойчиво повишаване на конкурентоспособността на „Стоун Компютърс“ АД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Закупеното и внедрено ново високотехнологично IT оборудване (сървърно оборудване, дискови масиви и мрежово оборудване), както и специализирана софтуерна система за сигурност. Новото оборудване и софтуер са физически инсталирани в градовете Пловдив и Монтана, като чрез съответни комуникационни връзки са добавени и интегрирани в цялостния производствен капацитет на дружеството.

По проекта са изпълнени следните дейности:

  • подобряване на производствените процеси (закупуване и въвеждане в експлоатация на ново сървърно оборудване, дискови масиви и мрежово оборудване);
  • разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието (закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуерна СИЕМ система за сигурност);
  • внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (закупуване и въвеждане в експлоатация на ново сървърно оборудване, дискови масиви и мрежово оборудване).

Успешното изпълнение на проекта, ще доведе до постигането на следните резултати:

  • подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес на „Стоун Компютърс" АД;
  • подобряване на взаимоотношенията с клиенти и повишено качество на предоставяните от „Стоун Компютърс АД“ услуги;
  • повишаване на нетните приходи от продажби в резултат от оптимизирания производствен процес и по-доброто качество на предоставяните услуги.
  • Повишаване на конкурентоспособността на дружеството.

 

Проектът е на обща стойност 1 668 200 лв., от които 999 919,09 лв. (или 59,94% от общо допустимите разходи) са безвъзмездна финансова помощ, а 668 280,91 лв. са собствено финансиране.

Проектът е предсрочно завършен за 10 месеца, вместо за 18.

Проектът се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG6RFOP002-2.001-1281-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.; Приоритетна ос 2“Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „ Капацитет за растеж на МСП“, Процедура: “Подобряване на производствения капацитет в МСП“.